UBND phường Hoài Thanh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 01/CTr-ĐU ngày 01/06/2020 của Đảng ủy phường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND phường Hoài Thanh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 01/CTr-ĐU ngày 01/06/2020 của Đảng ủy phường

UBND phường Hoài Thanh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-ĐU ngày 01/6/2020 của Đảng ủy phường về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý của cán bộ nhà nước gắn với xây dựng chính quyền đô thị phường Hoài Thanh giai đoạn 2020-2025”

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Chương trình hành động số 01/CTr-ĐU ngày 01/6/2020 của Đảng ủy phường; ngày 30/07/2021 UBND phường Hoài Thanh ban hành Kế hoạch số 1641/QĐ-UBND thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-ĐU ngày 01/6/2020 với mục đích: Tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Chương trình hành động số 01/CTr-ĐU ngày 01/6/2020 của Đảng ủy phường; xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để UBND phường, tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động số 01/CTr-ĐU ngày 01/6/2020 của Đảng ủy phường; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển đô thị của phường Hoài Thanh trong tình hình mới. Đồng thời trong kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Phấn đấu xếp loại xuất sắc, đạt vị trí tóp đầu về kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của phường.

2. 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân phường, Hội đồng nhân dân phường ban hành được đảm bảo kịp thời, đồng bộ, đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với văn bản cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của phường.

3. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

a) Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng đạt tối thiểu 80%.

b) Đảm bảo 100% thủ tục hành chính đang được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ; Tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tối thiểu 50%; trên 95% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời gian quy định; 100% thủ tục hành chính được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

c) Triển khai thực hiện hiệu quả dịch vụ “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Tiếp tục sếp xếp bộ máy phường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

5. 100% cán bộ, công chức phường có trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

6. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đúng quy định.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

a) 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử.

b) 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành (không bao gồm nội dung mật) được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo

c) 70% công chức UBND phường lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

d) Đảm bảo chất lượng, hiệu quả các cuộc họp gắn với rút ngắn thời gian họp từ 30% đến 50%; hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu giấy tại các cuộc họp, hội nghị.

8. Thực hiện tự kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan; 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra cải cách hành chính phải được xử lý, khắc phục kịp thời.

 


Tác giả: Lê Thị Thanh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề