BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ Xà

1. Ông Dương Thanh Tiệp - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường

Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

Số ĐT: 0987197869

Email: tiepdt-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Quốc phòng và các quy định khác có liên quan.