1. Ông Trần Văn Thông- Công chức Văn hóa xã hội phụ trách Văn hóa

- Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Số ĐT: 0979747899

- Email: thongtv-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

2. Ông Trương Quan Sang - Công chức Văn hóa xã hội phụ trách xã hội

- Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Số ĐT: 0392403059

- Email: sangtq-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên theo quy định của pháp luật;