Chủ tịch

Đinh Minh Đức

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch

Huỳnh Thanh Bình

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀI THANH

(Nhiệm kỳ 2016-2021)

 

I. Lãnh đạo HĐND phường: 

1. Chủ tịch: Đinh Minh Đức

2. Phó Chủ tịch: Huỳnh Thanh Bình

II. Các Ban HĐND phường:

1. Ban Kinh tế 

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thanh ( kiêm nhiệm)

- Phó Trưởng ban: Bà Trần Thị Kim Điền (kiêm nhiệm)

3. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: Ông Trương Vĩnh Quốc - Trưởng ban (kiêm nhiệm)

- Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thao (kiêm nhiệm)

IV. Các Đại biểu HĐND phường:

 * Đơn bị bầu cứ số 1

 3. Đinh Minh Đức

2. Nguyễn Thị Phương

3. Nguyễn Văn Thư

 

 * Đơn bị bầu cứ số 2

1. Nguyễn Hùng Cường

2. Nguyễn Văn Ân

 

 

 * Đơn bị bầu cứ số 3

1. Nguyễn Thị Thanh

2. Trần Văn Diệp

3. Nguyễn Văn Sơn

 

 * Đơn bị bầu cứ số 4

1. Nguyễn Hữu Kim

2. Huỳnh Mỹ Quang

3. Trần Tiến Dũng

 

 * Đơn bị bầu cứ số 5

1. Trương Vĩnh Quốc

2. Phan Văn Đạo

3. Lê Thị Diệu

 

 

 

 * Đơn bị bầu cứ số 6

1. Huỳnh Ngọc Thạch

2. Trần Thị Kim Điền

3. Phan Để

 

 * Đơn bị bầu cứ số 7

1. Nguyễn Văn Thuận

2. Nguyễn Thị Xuân Diệu

3. Lê Văn Được

 

 * Đơn bị bầu cứ số 8

1. Bùi Đức Dưỡng

2. Nguyễn Thị Thao

3. Võ Văn Ban

 

 * Đơn bị bầu cứ số 9

1. Huỳnh Thanh Bình

2. Phạm Anh Tuân

3. Phạm Thái

 

 

 * Đơn bị bầu cứ số 10

1. Phan Thanh Bình

2. Nguyễn Văn Tần

3. Trương Thị Lệ

 Nguồn: