HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG HOÀI THANH

1. Bà Nguyễn Thị Thao - Chủ tịch Hội nông dân phường

2. Ông Nguyễn Trung Lập - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường