1.  Ông Huỳnh Mỹ Quang - Công chức tư pháp hộ tịch

- Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0961056356 -  Fax:   

 -  Email: quanghm-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

2. Ông Nguyễn Trung Lập - Hợp đồng Tư pháp

- Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Số ĐT: 0987056379

- Email:

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.