Bí thư

Đinh Minh Đức

 

 

Phó Bí thư Thường trực

Trương Vĩnh Quốc

 

 Phó Bí thư

Nguyễn Hữu Kim

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

(Nhiệm kỳ 2020-2025)

 

1. Đinh Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

2. Trương Vĩnh Quốc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

3. Nguyễn Hữu Kim - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

4. Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

5. Huỳnh Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Bùi Đức Dưỡng

2. Huỳnh Thanh Bình

3. Chế Kim Thọ

4.  Nguyễn Hùng Cường

5. Phạm Anh Tuân

 

6. Trần Văn Diệp

7. Nguyễn Thị Thao

8. Nguyễn Thị Phương

9. Phan Thanh Bình

10. Nguyễn Thị Xuân Diệu