BỘ PHẬN  ĐỊA CHÍNH -XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Công chức Địa chính xây dựng đô thị và môi trường

Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

Số ĐT: 0387055789

Email: cuongnh-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

2.Bà Phạm Thị Lắm - Công chức Địa chính xây dựng đô thị và môi trường

Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

Số ĐT: 0905012367

Email: lampt-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

3. Ông Nguyễn Tiến Định - Nhân viên xây dựng 

Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

Số ĐT: 0931956966

Email: dinhnt-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.