CÔNG AN

 

1. Ông Chế Kim Thọ - Trưởng công an phường

- Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Số ĐT: 02563864010

- Email: thock-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

2. Ông Đặng Thanh Quang - Phó Trưởng công an phường

- Địa chỉ:UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Số ĐT:

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.