HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG

1. Ông Võ Hữu Tín - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

2. Ông Bùi Văn Mươi - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường