VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

 


1. Phạm AnhTuân - Công chức Văn phòng Thống kê


   

- Địa chỉ nơi làm việc:  UBND Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Điện thoại CQ:  02563764399

 -  Email: tuanpa-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

2. Nguyễn Thị Nhiệm -Công chức Văn phòng Thống kê

Địa chỉ: Mỹ An 2 - phường Hoài Thanh -Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563764399

Email: nhiemnt-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

3. Lê Thị Thanh - Công chức Văn phòng thống kê

Chức năng, nhiệm vụ:

Địa chỉ: Mỹ An 2- phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563764399

Email: thanhlt-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.