BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Ông Trần Văn Diệp - Công chức Tài chính kế toán

- Địa chỉ: UBND Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn- Tỉnh Bình Định

- Số ĐT cơ quan: 02563864011

- Email: dieptv-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

2.Bà Võ Thị Thanh - Công chức Tài chính kế toán

- Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Số ĐT: 02563864011

- Email:thanhvt-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật