ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG HOÀI THANH

1. Ông Phan Thanh Bình - Bí thư Đoàn xã 

2. Ông Nguyễn Hữu Phú - Phó bí thư Đoàn xã